Algemene garantiebepalingen ASSA ABLOY Nederland B.V.

Wij danken u voor het aanschaffen van een ASSA ABLOY product. Wij zijn zeer trots op alles wat wij produceren en op het feit dat slechts weinigen een beroep hoeven te doen op de ASSA ABLOY garantie.

Deze garantie geeft eindgebruikers meer duidelijkheid over hoe wij reageren op garantieaanspraken. Wij wijzen er ook op dat in aanvulling op deze garantie, een eindgebruiker aparte wettelijke rechten heeft, die voortvloeien uit de aanschaf van een ASSA ABLOY product. Die rechten worden door deze garantie op geen enkele wijze aangetast. 

Garantietermijn:

 • Op alle leveringen van ASSA ABLOY Nederland B.V. zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging FabrikantenIJzerwaren en Gereedschappen (IJG) van toepassing.
 • ASSA ABLOY Nederland B.V. geeft standaard 2 jaar garantie op alle geleverde producten. Hieronder vallen onder andere producten met de  merknamen Abloy, ASSA ABLOY, LIPS, Nemef, Yale, effeff, KESO en Ikon.
 • Ten aanzien van producten die in projecten worden gebruikt zijn bovenstaande bepalingen van toepassing. In specifieke gevallen kan er door ASSA ABLOY Nederland B.V. een afwijkende garantietermijn voor projecten worden afgegeven. In deze specifieke gevallen zal de geldende termijn vooraf schriftelijk worden bevestigd. 
 • Conform de wetgeving van de Europese Unie geeft ASSA ABLOY Nederland B.V. 2 jaar garantie op producten die aan consumenten worden verkocht. Als op de verpakking en/of in de handleiding een langere garantietermijn wordt genoemd is deze leidend. Deze wetgeving geldt voor consumentenproducten en is dus niet van toepassing op producten die uitsluitend in een bedrijfsmatige omgeving worden gebruikt.
De ASSA ABLOY productgarantie omvat de volgende producten Garantie
ASSA ABLOY 2400 serie 15 jaar
Nemef consumentenverpakkingen (blisters)  12 jaar
ASSA ABLOY K100 cilinders 10 jaar
Nemef meerpuntssluitingen en Nemef espagnoletten 6 jaar
Standaardgarantie voor alle door ASSA ABLOY geleverde producten 2 jaar


Ingangsdatum garantietermijn:

Als ingangsdatum van de garantietermijn geldt de factuurdatum van de aankoop. 

Garantievoorwaarden:

 • De garantie is alleen van toepassing wanneer het product conform de montagehandleiding is gemonteerd en op de juiste wijze onderhouden. Een en ander is ter beoordeling van ASSA ABLOY Nederland B.V. 
 • De garantie heeft alleen betrekking op de technische werking en het technisch functioneren van het product en niet op  eventuele gevolgschade. 
 • ASSA ABLOY is productverantwoordelijk en daarom niet verplicht om op locatie de bouwtechnische situatie te komen beoordelen.

Aard van de garantie: 

De garantie geeft uitsluitend recht op kosteloze vervanging van een defect product of reparatie na beoordeling door ASSA ABLOY Nederland B.V. Gevolgschade of andersoortige kosten zijn niet inbegrepen in de garantievoorwaarden.

Uitsluitingen van garantie:

 • Ontbreken van een originele factuur of aankoopbewijs.
 • Niet verwerken en/of onderhouden volgens de montagehandleiding/voorschriften.
 • Extreme vervuiling in of van het product door externe invloeden, zoals o.a. zand, stof, modder en/of ernstige zoutinwerking in de kustomgeving.
 • Demontage en/of reparatie van het product door derden. 
 • Schade als gevolg van door het slot boren en/of slijpen, waardoor slijpsel of snippers in het slot zitten.
 • Schade ontstaan door verven of door verf- en/of cementresten. 
 • Beschadigingen aan laklagen of anodisatielagen als gevolg van onzorgvuldig handelen. 
 • Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag buiten de verantwoordelijkheid van ASSA ABLOY Nederland B.V.
 • Schade ontstaan door gebruik van andere dan door ASSA ABLOY meegeleverde of geadviseerde onderdelen (zoals bijvoorbeeld krukstift, sluitkom of sluitplaat).
 • Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een inbraak. 
 • Bij schade door gebruik van een bouwsleutel.
 • Gebruik van niet voor hang- en sluitwerk geschikte smeermiddelen.
 • Normale slijtage door (veel en/of langdurig) gebruik boven het maximaal aantal voorgeschreven bedieningen.
 • Natuurrampen, oorlogssituaties, blikseminslag en extreme weersinvloeden.
 • Alle andere oorzaken die logischerwijs niet aan ASSA ABLOY kunnen worden toegerekend.

Garantie op gerepareerde of vervangen producten: 

Indien ASSA ABLOY op basis van deze garantie een reparatie of vervanging van een product heeft verricht, zal de originele garantieperiode voor het betreffende product van toepassing blijven en niet worden verlengd.

Eigen risico: 

Indien een klacht wordt gemeld en na onderzoek blijkt dat de oorzaak van het probleem niet te wijten is aan het product, behouden wij ons het recht voor de gemaakte kosten door te berekenen. 

Schriftelijke kennisgeving en reclameringstermijn: 

Voor consumenten geldt dat de afhandeling van de garantie via de partij verloopt waar het product is aangeschaft (o.a. winkel, webshop, groothandel). Op vertoon van het aankoopbewijs dient de klacht uiterlijk binnen 14 werkdagen, nadat de klacht is vastgesteld te worden gemeld. 

Overige reclameringen dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen, nadat de klacht is vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan ASSA ABLOY Nederland B.V.

Reclameringen worden binnen 10 werkdagen door ASSA ABLOY Nederland B.V. in behandeling genomen.

Aanvullende voorwaarden:

Indien op het moment van reparatie of vervanging het product niet langer in productie is of niet meer in dezelfde uitvoering beschikbaar is (vorm, kleur, behandeling, afmeting, uitvoering etc.), heeft ASSA ABLOY het recht het te repareren of te vervangen door een soortgelijk product.

Versie:

Deze versie van de Algemene garantiebepalingen ASSA ABLOY Nederland B.V. is geldig vanaf 01-07-2019. Hiermee komen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de van toepassing zijnde voorwaarden te vervallen.

Overig:
 

Voor overige zaken zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren Gereedschappen (IJG), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 22 maart 2001 onder nummer 38/2001. 

ASSA ABLOY Nederland B.V.     
Meerval 5, 4941 SK Raamsdonksveer     
Postbus 40, 4940 AA Raamsdonksveer     
I:  www.assaabloy.nl     
E: info@assaabloy.nl